ورود اطلاعات

اگر در کمیسیون پزشکی شهرستان شرکت نموده اید و معلولیت شما تایید گردیده است ، کارت شناسایی معلولیت برای شما صادر خواهد شد. از طریق وارد کردن کد ملی وضعیت کارت خود را پیگیری نمایید. .

اجرا و پشتیبانی : شرکت راهبر